volg ons

Medezeggenschap

Centrale cliëntenraad

Bijna alle locaties van Driezorg beschikken over een eigen cliëntenraad. Van de lokale cliëntenraden zijn er twee personen vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad.

Goede zorg en behandeling zijn voor de centrale cliëntenraad van Driezorg van groot belang. De raad staat er dan ook voor dat cliënten zich goed voelen in een prettige woonomgeving. De centrale cliëntenraad wordt ondersteund door de lokale cliëntenraden. Hierdoor blijft de raad goed op de hoogte van wat de cliënten op de locaties belangrijk vinden.

De centrale cliëntenraad zorgt onder andere voor:

  • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar cliënten;
  • Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening;
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht over alle aangelegenheden die van invloed zijn op de dienstverlening.

Wilt u als bewoner, mantelzorger of contactpersoon zitting nemen in de centrale cliëntenraad? Neem dan contact op mevrouw W.P.M. Nijland Veldhuis (voorzitter) of de heer B.G.J. te Loo (ondersteuner).

Postadres: Centrale cliëntenraad Driezorg, Postbus 658, 8000 AR Zwolle.
E-mail: centrale.clientenraad@driezorg.nl

Ondernemingsraad

Driezorg heeft een actieve ondernemingsraad. Zij zijn gesprekspartner van de directeur-bestuurder en hebben een toetsende en signalerende rol ten aanzien van het te voeren beleid. Ze streven ernaar in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling van beleid. De belangen van de medewerkers staan daarbij voorop.