volg ons

Medezeggenschap

Centrale cliëntenraad

Bijna alle locaties van Driezorg beschikken over een eigen cliëntenraad. Van de lokale cliëntenraden zijn er twee personen vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad.

Goede zorg en behandeling zijn voor de centrale cliëntenraad van Driezorg van groot belang. De raad staat er dan ook voor dat cliënten zich goed voelen in een prettige woonomgeving. De centrale cliëntenraad wordt ondersteund door de lokale cliëntenraden. Hierdoor blijft de raad goed op de hoogte van wat de cliënten op de locaties belangrijk vinden.

De centrale cliëntenraad zorgt onder andere voor:

  • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar cliënten;
  • Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening;
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht over alle aangelegenheden die van invloed zijn op de dienstverlening.

Wilt u als bewoner, mantelzorger of contactpersoon zitting nemen in de centrale cliëntenraad? Neem dan contact op mevrouw W.P.M. Nijland Veldhuis (voorzitter) of de heer B.G.J. te Loo (ondersteuner).

Postadres: Centrale cliëntenraad Driezorg, Postbus 658, 8000 AR Zwolle.
E-mail: centrale.clientenraad@driezorg.nl

Lokale Cliëntenraad Rivierenhof

Vlnr: Maria Wijnen, Monique Timmer (Driezorg), Yvonne Roo, Sippy Bouwmeester, Wil Batterink, Jan Wolthuis, Janske van Dorsten, Ans Boers. Niet op de foto: Bert Ipenburg en Arend Oosten

Deze lokale Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de Rivierenhof. De leden, gekozen door de cliënten, volgen de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van zorgverlening. Zij bespreken de opmerkingen en vragen van cliënten en nemen deze op met de leiding van Driezorg. Als Cliëntenraad komen zij 6 à 7 maal per jaar bijeen. Een vaste vertegenwoordiger tijdens de vergaderingen is de coördinator welbevinden Rivierenhof. Twee leden van de Cliëntenraad Rivierenhof zijn weer vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad van Driezorg.

Om een beeld te geven van de werkzaamheden wordt er een jaarvergadering gehouden in de maand november, waarbij alle cliënten worden uitgenodigd.

De cliëntenraadsleden komen uit alle afdelingen/woningen van de Rivierenhof, maar kunnen bijv. ook familieleden van cliënten uit het woon-zorgcentrum zijn. De Cliëntenraad streeft naar een evenwichtige verdeling.

Voor suggesties of op- en aanmerkingen zijn de cliëntenraadsleden altijd aanspreekbaar. U kunt erop vertrouwen dat er aandacht aan zal worden geschonken. Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de heer J. Wolthuis (voorzitter) of mevrouw Y.Roo-Vos (secretaris). Het email adres van de Cliëntenraad luidt: clientenraad.rivierenhof@driezorg.nl

Ondernemingsraad

Driezorg heeft een actieve ondernemingsraad. Zij zijn gesprekspartner van de directeur-bestuurder en hebben een toetsende en signalerende rol ten aanzien van het te voeren beleid. Ze streven ernaar in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling van beleid. De belangen van de medewerkers staan daarbij voorop.