volg ons

Organisatie

Bestuur en management

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op ons algemene beleid, het bewaken van onze maatschappelijke doelstelling en financiële continuïteit. Daarbij staan zij de directeur-bestuurder van Driezorg met advies ter zijde. Bij de uitvoering van haar taken maakt de Raad van Toezicht gebruik van de mogelijkheid om bepaalde bevoegdheden over te dragen danwel volmacht te verlenen aan functionarissen en/of organen binnen Driezorg.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Directeur-bestuurder en management

Frank Kodden is directeur-bestuurder van Driezorg. 

Het managementteam bestaat uit:

  • Harald Rook, Manager Bedrijfsvoering
  • Victor Steenkist, concerncontroller
  • Simone Slootmaker, adviseur Marketing en Communicatie

De directeur-bestuurder, Raad van Toezicht of het management zijn te bereiken via het Directie secretariaat: telefoonnummer 038- 200 11 00 of secretariaat@driezorg.nl

Publicaties:

Statuten Driezorg
Reglement Raad van Bestuur
Reglement Raad van Toezicht
Reglement Renumeratie commissie
Reglement commissie Kwaliteit en Veiligheid
Reglement Auditcommissie

Procuratie reglement

Beloningsbeleid

Driezorg houdt zich aan het beloningsbeleid zoals vastgesteld in de Wet normering topinkomens (Wnt).

Governance Code

Driezorg houdt zich aan de zorgbrede Governance Code, zoals opgesteld door de Brancheorganisaties in de Zorg. De beloning van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht geschiedt conform deze Governance Code is en is inzichtelijk in de jaarrekening en verslag.

Beloning van de medewerkers van Driezorg geschiedt conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.