volg ons

Organisatie

Bestuur en management

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op ons algemene beleid, het bewaken van onze maatschappelijke doelstelling en financiële continuïteit. Daarbij staan zij de Raad van Bestuur met advies ter zijde. Bij de uitvoering van haar taken maakt de Raad van Toezicht gebruik van de mogelijkheid om bepaalde bevoegdheden over te dragen danwel volmacht te verlenen aan functionarissen en/of organen binnen Stichting DZG.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Alex Bonnema
 • Jokelien Brouwer
 • Christiaan Sleurink
 • Jan Duenk
 • Yolande Mansveld
 • Marcel Wijnands

Bestuurder en management

Frank Kodden en Marco van Alderwegen vormen de raad van bestuur van de nieuwe Stichting DZG.

Het managementteam bestaat uit:

 • Harald Rook, Directeur Bedrijfsvoering
 • Hennie Bogaards, Directeur Wonen Leven Zorg (Driezorg)
 • Pauline Tielrooij, Directeur Herstelgerichte zorg en zorg aan huis
 • Marga Meijer, Directeur Wonen, Leven, Zorg (ZGIJV)
 • Jaap Zoer, Concerncontroller
 • Martine van Minnen, Bestuurssecretaris

De bestuurder, Raad van Toezicht en het management zijn te bereiken via het secretariaat: telefoonnummer 038- 200 11 00 of secretariaat@driezorg.nl

Publicaties:

Statuten Driezorg
Reglement Raad van Bestuur
Reglement Raad van Toezicht
Reglement Renumeratie commissie
Reglement commissie Kwaliteit en Veiligheid
Reglement Auditcommissie

Procuratie reglement

Beloningsbeleid

Driezorg houdt zich aan het beloningsbeleid zoals vastgesteld in de Wet normering topinkomens (Wnt).

Governance Code

Driezorg houdt zich aan de zorgbrede Governance Code, zoals opgesteld door de Brancheorganisaties in de Zorg. De beloning van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht geschiedt conform deze Governance Code is en is inzichtelijk in de jaarrekening en verslag.

Beloning van de medewerkers van Driezorg geschiedt conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.